Melanocorypha calandra - Kalanderlerche
Lullula arborea - Heidelerche

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band III, Tafel 2 - Gera, 1900
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online