Hieraaetus pennatus - Zwergadler

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band V, Tafel 50 - Gera, 1899
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online